REGULAMIN

"STARKAM" Spółka z o.o. Spółka komandytowa

ul. Zakopiańska 1A 40-219 Katowice

NIP: 6340032723

REGON: 272084457

KRS: 0000537182

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY

KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Oddział obsługujący sklep internetowy: Starkam

ul. Żeromskiego 25 41-103 Siemianowice Śląskie

tel.: 519 542 774

mail.: sklep@starkam.pl

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 • Definicje:

 • Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Sprzedawca – „STARKAM" Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-219) przy ul. Zakopiańskiej 1A wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla/w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000537182; NIP: 6340032723; REGON: 272084457

 • Oddział obsługujący sklep internetowy: Starkam ul. Żeromskiego 25 (41-103) Siemianowice Śląskie

 • Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep@starkam.pl.

 • Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 • Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 • Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 • Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 • Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptacje przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

 • Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych.

 • Ceny towarów wyrażone są w PLN (produkty mają podaną cenę netto i brutto), koszt wysyłki i obsługi zamówienia podawany jest w "zawartości twojego koszyka" i jest zależny od wagi i gabarytów przesyłki.

 • Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument dostawy i sprzedaży.

 • Płatności można dokonywać w następujący sposób:

 • Gotówką - należność należy przekazać kurierowi przy odbiorze przesyłki.

 • Przelewem bankowym na konto wskazane na stronie Sklepu. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie, w polu "tytułem", prosimy podać numer zamówienia. Należy uwzględnić czas niezbędny na przepływ środków na rachunek sklepu.

 • Płatności BLIK,

 • Kartą płatniczą,

 • Przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

 • koszty dostawy przesyłek 

do 30 kg -  przedpłata 15 zł netto, pobranie 18 zł netto
powyżej 100 kg (paleta) - przedpłata: 110 zł netto, pobranie: 130 zł netto

 • Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep.

 • Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz wypełniany na stronach Sklepu.

 • Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany przez system na adres e-mail podany przy rejestracji.

 • Zamówienia wymagają elektronicznego potwierdzenia przez zamawiającego po otrzymaniu wiadomości e-mail jak wyżej.

 • Zastrzegamy sobie prawo ew. dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon z naszej strony.

 • Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości lub zawierających treści o charakterze bezprawnym.

 • Klient ma prawo zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem, kontaktując się ze sklepem w sposób telefoniczny.

 • O dokonaniu wysyłki Sklep zawiadamia Klienta wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji, oraz/lub telefonicznie.

 • Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

 • Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres pocztą kurierską w ciągu czternastu dni roboczych, w razie braku na magazynie oraz w ciągu dwóch do pięciu dni roboczych w przypadku towarów będących na stanie magazynowym.

 • Po uregulowaniu zapłaty zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie nie zgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania, kupujący powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę wiadomością e-mail na adres: sklep@starkam.pl. Reklamacja będzie przez Sklep rozpatrzona w przeciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

 • Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W celu dokonania zwrotu zakupionego towaru należy pobrać wzór formularza zwrot, wypełnić go i wraz ze zwracanym towarem wysłać na własny koszt paczką na adres firmy Starkam Sp. z o.o. Sp.k. o/Siemianowice Śląskie. Stwierdziwszy spełnienie warunków, którym zwroty podlegają, Starkam Sp. z o.o. Sp.k. zwróci cenę zapłaconego produktu Klientowi na wskazany rachunek bankowy. Zwrotowi nie podlega opłata udziału w kosztach wysyłki i obsługi o ile taka miała miejsce.

 • W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi Klient.

 • W przypadku gdy zakupiony Produkt posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamację.

 • Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres : sklep@starkam.pl.

 • Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wady Produktu, na prośbę i po ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Produkt należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedawcy Starkam Sp. z o.o. Sp.k. o/Siemianowice Śląskie, gdy tylko właściwości Produktu na to pozwalają

 • W ramach reklamacji, Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.

 • Klient będący Konsumentem, w ramach reklamacji może zażądać wymiany Produktu na taki, który jest wolny od wad zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę, usunięcia wady albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 • Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi, w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

 • Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez  Sklep zgłoszenia reklamacyjnego.

 • Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.

 • Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.

 • Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

 • Produkty sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

 • Sklep internetowy Starkam może wysyłać Klientowi wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji, zawierające informacje handlowe lub oferty. Klient ma prawo odmówić przyjmowania następnych takich wiadomości po otrzymaniu którejkolwiek z nich.

 • Dane Klientów są przechowywane przez Sklep zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością Sklepu.

 • Przebieg dostawy - po wpisaniu numeru listu przewozowego, można śledzić na stronie: http://www.fedex.com/pl/

 • Przy zamówieniach hurtowych jest możliwość rozmów na temat dostawy naszymi środkami transportu bez dodatkowych opłat.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.