POLITYKA PRYWATNOŚCI

"STARKAM" Spółka z o.o. Spółka komandytowa
ul. Zakopiańska 1A
40-219 Katowice
NIP: 6340032723
REGON: 272084457
KRS: 0000537182
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Oddział obsługujący sklep internetowy:

Starkam
ul. Żeromskiego 25
41-103 Siemianowice Śląskie
tel.: 519 542 774
fax.: 32 720 26 92
mail.:
sklep@starkam.pl

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

W związku z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych Produktów oferowanych w Sklepie, a także informacje o jego aktywności w Sklepie. Poniżej zostały opisane zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu.

1. Definicje:

 • Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Sprzedawca – „STARKAM" Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-219) przy ul. Zakopiańskiej 1A wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla/w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000537182; NIP: 6340032723; REGON: 272084457

 • Oddział obsługujący sklep internetowy: Starkam ul. Żeromskiego 25 (41-103) Siemianowice Śląskie

 • Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: sklep@starkam.pl.

 • Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 • Regulamin - niniejszy regulamin.

2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

3. Korzystanie z Sklepu przez Klienta oznacza, że Klient akceptuje, gromadzenie oraz wykorzystywanie danych osobowych przez Administratora danych.

4. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, kontaktu związanego z wykonaniem Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

5. Administrator, za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Klientów przekazywane podczas procesów zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży:

imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu,

5. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) zrealizowania Umowy Sprzedaży,

b) przekazania danych osobowych Klienta do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) przekazania danych osobowych Klienta do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

6. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 5, dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione przez Sklep innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.

8. W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych Klienta do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru nabywanego w Sklepie, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep.

9. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta płatności na rzecz Sklepu przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu (Sprzedawcy).

10. W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Bankiem.

11. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Klientowi dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Klienta towar przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sprzedawcę i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Twisto Polska Sp. z o.o.

12. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

14. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Umowy Sprzedaży oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których Klient wyraził zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Klienta zgody.

15. Po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane osobowe mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

16. Klient na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych poprzez weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.

17. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych, Klient może zgłaszać mailowo na adres Administratora : ..............................................................

18. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

19. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

20. PLIKI COOKIES

Administrator informuje, iż podczas korzystania ze Sklepu w urządzeniu końcowym Klienta zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Klienta nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Klienta, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Klienta.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w Sklepie w celu:

 • utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Sklepu, a urządzeniem końcowym Klienta;

 • optymalizacji korzystania przez Klienta ze stron internetowych Sklepu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Klienta;

 • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu;

 • zbierania statystyk odwiedzin stron Sklepu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • wyświetlania na urządzeniu końcowym Klienta treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

W ramach Sklepu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Klienta Sklepu po jego wylogowaniu ze Sklepu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Sklepu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Klienta wyłącznie za jego zgodą.

Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Sklepu posiada wyłącznie Administrator.

Jeśli Klient nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.